Kategoriat
Uncategorized

Föreslå Årets arkivgärning 2023

Med Årets arkivgärning vill lyftas fram handlingar som är av vikt för arkiven och belöna aktivitet, goda idéer och konkret arkivarbete. Också små men goda prestationer är värda att nämnas!

Påverka och kom med ett förslag! Det kan gälla personer eller grupper, som under senaste år exempelvis:

• överlåtit betydelsefullt arkivmaterial
• arrangerat ett intressant arkivrelaterat evenemang
• utvecklat metoder inom arkivsektorn
• befrämjat användningen av arkivmaterial
• befrämjat arkivvetenskaplig forskning eller utbildning
• gjort arkivbranschen känd på något annat sätt

Valet offentliggörs på Arkivföreningens höstseminarium som kommer att hållas på Vetenskapernas hus i Helsingfors 27.10.2023.

Förslag med motiveringar kan sändas senast 13.10.2023 till Juha Henriksson, juha@musiikkiarkisto.fi.

Arbetsgruppen för Arkivens Dag

Kategoriat
Uncategorized

Ehdota Vuoden arkistotekoa 2023

Vuoden arkistoteko -palkinnoilla halutaan nostaa esille arkistojen kannalta tärkeitä tekoja rohkaisemalla ja palkitsemalla aktiivisuutta, hyviä ideoita ja konkreettista arkistotyötä. Myös pienet mutta hyvät teot ovat mainitsemisen arvoisia!

Vaikuta ja ehdota! Kysymykseen voi tulla henkilöt tai ryhmät, jotka ovat viimeisen vuoden aikana esim.

•    luovuttaneet merkittävää arkistoaineistoa

•    järjestäneet kiinnostavan arkistoihin liittyvän tapahtuman

•    kehittäneet arkistotyön menetelmiä

•    edistäneet arkistoaineiston käytettävyyttä ja tunnettavuutta

•    edistäneet arkistotieteellistä tutkimusta tai koulutusta

•    tehneet arkistoalaa tunnetuksi

Vuoden arkistoteko julkistetaan Arkistoyhdistyksen syysseminaarissa Tieteiden talolla Helsingissä 27.10.2023.

Perustellut ehdotukset pyydetään toimittamaan 13.10.2023 mennessä Juha Henrikssonille, juha@musiikkiarkisto.fi.

Arkistojen päivän toimikunta

Kategoriat
Uncategorized

Arkivens dag 2023 har som tema ”Arkiven och djuren”

Temat kan tolkas brett och anpassas fritt enligt egna utgångspunkter. Endast fantasin sätter gränser!

Arkivens dag lyfter fram arkiven och deras verksamhet. Målsättningen med temadagen är att öka forskarnas och medborgarnas  intresse för dokument och data som arkiveras,  att ge dem synlighet och att främja diskussion kring behovet av att bevara olika typer av dokument och handlingar.

Arkivens dag som firas i hela Norden betonar också arkivens roll som bevarare och främjare av den fria nordiska samhällsmodellen.

Under Arkivens dag har arkiven tillfälle att höja sin profil och informera om sin betydelse som förvaltare av kunskap och information, som samhällets minne och som kulturinstitutioner. Arkiven firar temadagen med att ordna olika slags evenemang bl.a.öppet hus, utställningar och föredrag.

Arkivens dag firas den andra lördagen i november. Tidpunkten är inte bindande -dagen kan alldeles bra firas till exempel under en vardag veckan före eller den efterföljande veckan.

Kategoriat
Uncategorized

Vuoden 2023 Arkistojen päivän teema on ”Arkistot ja eläimet”

Arkistojen päivän teemaa voi tulkita laajasti ja soveltaa vapaasti omien lähtökohtien mukaan. Vain mielikuvitus on rajoitteena!

Arkistojen päivä nostaa esille arkistot ja niiden toiminnan. Teemapäivän tavoitteena on lisätä tutkijoiden ja kansalaisten kiinnostusta arkistoitaviin tietoaineistoihin, tuoda niitä näkyville sekä edistää keskustelua erilaisten tietoaineistojen säilyttämistarpeista. Kaikissa Pohjoismaissa järjestettävä Arkistojen päivä myös korostaa arkistojen roolia vapaan pohjoismaisen yhteiskuntamuodon säilyttäjinä ja edistäjinä.

Arkistojen päivänä arkistoilla on mahdollisuus kohottaa profiiliaan ja tiedottaa merkityksestään tiedon säilyttäjänä ja yhteiskunnan muistina sekä kulttuurilaitoksina. Teemapäivänä arkistot järjestävät erilaisia tapahtumia, avointen ovien päiviä, näyttelyitä ja esitelmätilaisuuksia.

Arkistojen päivää vietetään marraskuun toisena lauantaina. Ajankohta ei ole sitova – päivää voi hyvin viettää esimerkiksi jonain arkipäivänä edeltävällä tai seuraavalla viikolla.