Tidigare vinnare

Årets arkivgärning och ett därmed förknippat hedersomnämnande har utdelats på följande sätt:

2004
Åt fru Irene Sorsa (postumt åt Kalevi Sorsa) för överlåtande av Kalevi Sorsas arkiv till Arbetararkivet.

RIS
Till tidskriften Parnasso för att dess arkiv av misstag hamnade på avstjälpningsplatsen.

2005
Åt pastorn i Libelits församling Riitta Mäntylä för hennes aktiva verksamhet arkiven till fromma.

HEDERSOMNÄMNANDE
1. Åt läraren Raimo Laurila från Janakkala för att han regelbundet hämtat sina elever till Tavastehus landsarkiv och lärt dem släktforskning.

2. Åt överinspektör Markku Leppänen för att han aktiv spritt information om arkivfrågor till kollegerna.

2006
Till Marjatta Sverloff för överlåtande av skoltsamernas arkiv till Uleåborgs landsarkiv.

HEDERSOMNÄMNANDE
Till journalisten Ilkka Malmberg för hans artiklar i vilka han använt sig av både arkiv och minneskunskap.

2007
Till yrkeshögskolan i S:t Michel för deras SAHA -utbildningsprojekt.

HEDERSOMNÄMNANDE
1. Till Jyväskylä universitets ämne för litteratur för deras betydelsefulla donation av ljudband till SKS.

2. Till Pekka Henttonen för hans doktorsavhandling Records, rules and speech acts – Archival principles and preservation of speech acts.

2008
Till medlemmarna i släkten Lounela-Lönnrot för att de värnat om kulturarvet och donerat släktens arkiv till SKS.

HEDERSOMNÄMNANDE
1. Till Martti Helminen (Helsingfors stadsarkiv) för att han spridit visuell kunskap om Helsingfors.

2. Till Raija Majamaa (SKS) för hennes intresse för offentlighets- och upphovsrättsfrågor samt för hennes insatser inom arkivsektorn.
SKS = Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (Finska litteratursällskapet)

2009
Till Päivi Hovi-Wasastjerna och Berndt von Frenckell för överlåtandet av Frenckellska tryckeriets handlingar till Centralarkivet för Finlands näringsliv i S:t Michel.

HEDERSOMNÄMNANDE
Till arkivchef Martti Lakio för sin livsgärning inom arkivsektorn.

2010

Till musikrådet Jukka Haavisto för hans banbrytande verksamhet till förmån för kulturarvet inom jazz- och popmusiken.

HEDERSOMNÄMNANDE
1. Till journalisten Unto Hämäläinen vid Helsingin Sanomat. För att han samlat ihop sina artiklar från åren 1984-2007 till klippböcker och donerat dem till Päivälehtis arkiv.

2. Till magister Marjukka Honkala för hennes 30 år långa och aktiva arkivbana.

2011
Till Kouvola stad för arkivhusprojektet Archium
Fastighets Ab Kouvola Archium lät bygga utrymmen dit Kouvola nya stadsarkiv har koncentrerat de gamla stadsarkivet samt sina föregångares arkiv som tidigare förvarades på sex olika ställen samt ytterligare hembygdsarkiven för  Anjalakoski, Elimäki och Valkeala.

HEDERSOMNÄMNANDE
Till docent Marianne Tallberg för hennes långvariga, frivilliga arbete för att samla in och förteckna privatarkiv inom vårdsektorn.

2012
Till specialforskare Jukka Kukkonen för hans banbrytande arbete till förmån för fotografihistorien och hans verksamhet inom bildarkiv -arbetet.

HEDERSOMNÄMNANDE
1. Till docent Tuula Juvonen för hennes idoga arbete för att samla in och bevara sexuella minoriteters arkiv.
2. Till fil.lic. Harri Halén för hans publikationsserie Unholan Aitta, vars artiklar grundar sig på långsiktigt forskningsarbete inom arkiven.

2013
Till Raimo Lehtimäki, teknisk forskare vid polisinrättningen i Brahestad. För att han utvecklat, korrigerat och uppdaterat databasen Avlidna i samband med krigen 1939-1945.

HEDERSOMNÄMNANDE
Till fil. mag. Martti Favorin, som frivilligt i flera års tid ordnat och förtecknat viktiga privatarkiv i Riksarkivet.

2014
Till intendent Susanna Eskola, amanuens Sari Mustajärvi och arkivarie Matti Mieskonen för deras värdefulla arbete för att rädda och förteckna Valvillas fabriksmuseums arkiv.

HEDERSOMNÄMNANDE
1. Till Ville Hänninen och Jussi Karjalainen för den omfattande användningen av arkivmaterial i publikationen SARJATULTA! Sota-ajan suomalaiset pilapiirrokset ja sarjakuvat.

2. Till koordinatorerna Sanna Marttila och Laura Sillanpää för arrangerandet av mestarkursen Avoin kulttuuridata.

2015
Till Juuso Paaso och Juho Hänninen vid kulturföreningen Oranssi r.f. för att ha förtecknat och digitaliserat föreningens tidskriftsarkiv och därigenom gjort ca 300 punktidningar och därtill anknutna intervjuer tillgängliga för den stora allmänheten.

HEDERSOMNÄMNANDE
1. Till arkivtidskriften Faili vars både innehåll och grafiska utformning förbättrats betydligt under de senaste åren.
2. Till Pekka Henttonen för hans bok En inledning till forskningen inom dokumentförvaltningen (fri övers.).

2016
Till Rundradion för dess donation av önskebreven till radioprogrammet Lauantain toivotut levyt till Musiikkiarkisto JAPA. Lauantain toivotut levyt är Rundradions äldsta program som sänts utan avbrott och som fram till början av 1960-talet var det enda radioprogrammet där det även spelades popularmusik. Den omfattande brevsamlingen innehåller lyssnarnas önskebrev från åren 1935–2013. Arkivet är en kulturhistoriskt värdefull samling som öppnar dörren till världen bakom musikönskningar.

HEDERSOMNÄMNANDE
1. Medarbetarna på Brages Pressarkivet, FM Viveka Högnäs-Mellner och FM Gun Grönroos för deras arbete med tidningsarkivet. I Pressarkivet har samlats och registrerats svenskspråkigt tidningsmaterial för en tidsperiod på över hundra år.
2. Docent Ulla-Maija Peltonen för hennes verksamhet inom arkivfältet, särskilt utvecklingen av insamlandet av minneskunskap och historisk berättartradition samt för hennes insatser i ledningen av Finska Litteratursällskapets arkiv.
3. FM Carl-Magnus Roos för hans långvariga och aktiva verksamhet inom arkivfältet bl.a. inom Liikearkistoyhdistys och för hans insatser i flera historieprojekt inom Helsingfors stad.

2017
Årets arkivgärning pris uttdelades åt Helsingin Sanomat för den digitala Aikakone -arkivservicen. Aikakone innehåller över 30 000 faximiltidningar från åren 1904-1997. Arkivservicen, som erbjuds för de prenumeranter som beställt den digitala tidningen, kan anses vara en kulturgärning som väl passar in på årets tema Finland 100. Helsingin Sanomats historiska digitala tidningsarkiv underlättar forskarnas arbete och ökar allmänhetens intresse för äldre tidningar. Helsingin Sanomats tidningsarkiv är ett unikt fönster till 1900-talets samhälle och dess innehåll berör en stor del av finländare. Priset mottogs av redaktionschef Esa Mäkinen, utvecklingschef Vesa Lindqvist och arkivets förman Jarkko Rahkonen.

2018
Kommittén för Arkivens dag har valt Arkivet för muntlig historia med riksdagsveteranernas minnen till årets arkivgärning 2018.

Projektet att samla in riksdagsveteranernas minnen via intervjuer har pågått sedan 1988. Riksdagsmän som suttit minst två perioder i riksdagen, eller riksdagsmän som gjort en anmärkningsvärd karriär inom politiken, har intervjuats i syfte att samla in källmaterial för framtida forskning.
I början av 2018 hade intervjuernas och inspelningarnas antal uppgått till 400 samt 62 000 sidor utskriven text.
I intervjuerna har man strävat efter likvärdighet och representativitet, vilket resulterat i ett unikt material, även internationellt sett.

HEDERSOMNÄMNANDE
Kommittén för Arkivens dag ger därtill ett hedersomnämnande till Riksarkivets, Helsingfors stadsarkivs och Åbo stadsarkivs omfattande digitaliseringssamarbete med Family Search International.

2019

Kommittén för Arkivens dag utsåg verket Demokratian muisti. Työväen arkisto 110 vuotta, som redigerats av forskarna Marjaliisa Hentilä och Mikko Kosunen, till årets arkivgärning 2019.

Hedersomnämnande gavs till ABM-juridikgruppen för det grundliga och proaktiva arbete som gruppen gjort för att utreda kulturarvsmaterialets juridiska status. 

2020

Prisnämnden utsåg Nationella Audiovisuella Institutets förnyade och utvidgade nättjänst Elonet (https://elonet.finna.fi/till Årets arkivgärning 2020. Via Elonet kan vem som helst fritt ta del av ca 300 inhemska långfilmer av de inalles ca 450 som institutet äger. Det mångåriga arbetet med filmografisk insamling och nedtecknande av filmdata kombineras i Elonet med ett högklassigt digitaliserings- och restaureringsarbete.

Prisnämnden beslöt även att tilldela ett hedersomnämnande till den nätutgåva av rapporterna från Finlands beskickningar 1918 – 1945 (https://um.fi/opendata/raporttiarkisto/1918/) som utrikesministeriet publicerade i november 2019.

2021

Kommittén för Arkivens dag i Norden valde överföringen av psykoterapicentret Vastaamos patientjournaler till Folkpensionsanstalten till Årets arkivgärning 2021. Det omfattande projektet, som utöver mottagning och lagring av ett stort antal patientuppgifter även omfattar en specifik informationstjänst vid FPA, belyser de utmaningar som manuell och elektronisk arkivering innebär idag. Att beakta särskilda kategorier av personuppgifter, datasäkerhet och dataskydd för personuppgifter har utgjort centrala delar av arbetsprocessen – aspekter som är viktiga i dagens arkivarbete.

Kommittén tilldelade även två hedersomnämnanden. I sin essäsamling QUEERA MINNEN. Essäer om tystnad, längtan och motstånd. Queera röster ur arkivens djup lyfter fil.dr. Rita Paqvalén fram några personer som har vågat trotsa samhällets konventioner och normer under en tid då homosexuella handlingar var straffbara enligt finländsk lag. Det andra hedersomnämnande tilldelades Kansantalojen Liittos och Folkets arkivs samarbete för att ta tillvara föreningshusens arkiv gick ut på att kartlägga arkivmaterialet och få det förflyttat till Folkets arkiv

2022

Överlåtandet av föreningsarkivet Romano Missio till Riksarkivet valdes till Årets arkivgärning 2022. Det här betydande och omfattande arkivmaterialet som omspänner åren 1904–2016 har hittills inte varit tillgängligt för forskare och andra av materialet intresserade.

Årets arkivgärning -hedersomnämnande 2023 tilldelades Digitalias och MikseiMikkelis utbildningsprojekt vilka på ett betydande sätt har ökat kunskapen och yrkeskunskapen som behövs vid digitaliseringen av arkivering och dokumentförvaltning.