KAM-juridiikkaryhmän lausunto tietosuojalaista 14.11.2018

Kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteinen KAM-juridiikkaryhmä katsoo, että jos kansallinen tietosuojalaki toteutuu eduskunnan hallintovaliokunnan mietinnön ehdottamassa muodossa, niin laki antaa muistiorganisaatioille hyvät edellytykset henkilötietoja sisältävien kulttuuriperintöaineistojen käsittelyyn yleishyödyllisessä arkistointitarkoituksessa. Henkilötietoja sisältävän kulttuuriperintöaineiston saataville saattamisen mahdollistava nimenomainen säännös olisi kuitenkin tarpeen oikeuden varmistamiseksi. Tällainen sääntely tulee laatia siten, ettei erilaisia kulttuuriperintöorganisaatioita aseteta eriarvoiseen asemaan julkaisuoikeuden suhteen.

Eduskunnan hallintovaliokunta on antanut mietinnön (HaVM 13/2018 vp) hallituksen esityksestä eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi (HE 9/2018 vp). Hallintovaliokunta esittää, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen tietosuojalaiksi niillä muutoksilla, joita mietinnössä ehdotetaan.

Kansallisessa tietosuojalaissa säädettäisiin, että henkilötietoja saa käsitellä yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi, jos tutkimusaineistojen, kulttuuriperintöaineistojen sekä näiden kuvailutietoihin liittyvien henkilötietojen käsittely arkistointitarkoituksessa on tarpeen ja oikeasuhtaista sillä tavoiteltuun yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen ja rekisteröidyn oikeuksiin nähden.

Erityisten henkilötietoryhmien eli niin sanottujen arkaluonteisten henkilötietojen osalta säädettäisiin lisäksi, että tietosuoja-asetuksen asettamaa kieltoa niiden käsittelyyn ei sovelleta, jos kyse on tutkimus- ja kulttuuriperintöaineistojen käsittelystä yleishyödyllisessä arkistointitarkoituksessa geneettisiä tietoja lukuun ottamatta, mikäli rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä toteuttavat asianmukaiset ja erityiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien suojaamiseksi.

Kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteinen KAM-juridiikkaryhmä katsoo, että jos kansallinen tietosuojalaki toteutuu hallintovaliokunnan mietinnön ehdottamassa muodossa, niin laki antaa muistiorganisaatioille hyvät edellytykset henkilötietoja sisältävien kulttuuriperintöaineistojen käsittelyyn yleishyödyllisessä arkistointitarkoituksessa.

KAM-juridiikkaryhmä on esittänyt tietosuojalain valmistelun aikana oikeusministeriölle, että tietosuojalakiin otettaisiin säännös, jonka perusteella kirjastoilla, arkistoilla ja museoilla olisi oikeus saattaa henkilötietoja sisältäviä kulttuuriperintöaineistoja yleisesti käytettäväksi. Hallintovaliokunnan mietinnön perusteella lakiin ei kuitenkaan ole tulossa tällaista nimenomaista säännöstä. Sen sijaan mietinnössä todetaan, että ehdotettu henkilötietojen käsittelyperusta sisältää myös mahdollisuuden käsitellä kulttuuriperintöaineistoja siinä tarkoituksessa, että kyseiset aineistot saatetaan käytettäväksi.

Hallintovaliokunta korostaa mietinnössään digitalisaation kasvavaa merkitystä ja pitää tärkeänä, että modernin yhteiskunnan haasteisiin vastataan kehittämällä verkkopalveluita ja edistetään maantieteellistä tasa-arvoa, tiedon saavutettavuutta ja hyödynnettävyyttä sekä erilaisten kumppanuusmallien käyttöönottoa ja yhteistyötä. Hallintovaliokunta myös toteaa, että tietosuojalakiin ehdotetuissa arkistointia ja kulttuuriperintöaineistojen käsittelyä koskevissa säännöksissä on kysymys laajasti muustakin henkilötietoja sisältävästä aineistosta kuin esimerkiksi vanhasta valokuva-aineistosta. Säännökset kattavat myös erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen käsittelyn.

Hallintovaliokunta toteaa lisäksi, että mahdollisesta aineistojen saattamista yleisön saataville koskevasta sääntelystä tulisi ilmetä, keitä ja mitä materiaalia oikeus tiedon saataville saattamiseen voisi koskea. Hallintovaliokunta edellyttää, että kulttuuriperintöaineistoja koskevan sääntelyn arviointi digitalisaation kehittymisen ja henkilötietojen suojan vaatimusten kannalta tulee sen vuoksi tehdä erikseen ja ryhtyä sen pohjalta tarvittaessa lainsäädäntötoimenpiteisiin.

KAM-juridiikkaryhmä katsoo, että henkilötietoja sisältävän kulttuuriperintöaineiston saataville saattamisen mahdollistava nimenomainen säännös olisi tarpeen oikeuden varmistamiseksi. EU:n yleinen tietosuoja-asetus ei anna tällaista oikeutta, ja Suomen osalta oikeuden olemassaoloon viitataan vain lakiesityksen perusteluissa sekä valiokunnan mietinnössä, joihin KAM-sektorin toimijat joutuvat jatkossa perustamaan yleisen edun mukaisen henkilötietojen saataville saattamisensa.

KAM-ryhmä korostaa lisäksi, että tällainen sääntely tulee laatia siten, ettei erilaisia kulttuuriperintöorganisaatioita aseteta eriarvoiseen asemaan julkaisuoikeuden suhteen. Tämä on käytännössä hankalaa KAM-sektorin toimijoiden heterogeenisyyden vuoksi. Monet kulttuuriperintöalan toimijoista toimivat kokonaan erityislainsäädännön ja jopa julkisen rahoituksen ulkopuolella. KAM-ryhmä painottaa, että henkilötietoja sisältävän kulttuuriperinnön käyttöön saattamista koskevan sääntelyn tulisi koskea kaikkia yleisen edun mukaista arkistotoimintaa harjoittavia kirjastoja, arkistoja ja museoita.